Säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen kani- ja jyrsijäyhdistys ja sen kotipaikka on Jyväskylä.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen toiminta käsittää koko maan, pääasiallisesti kuitenkin Jyväskylän seudun. Sen tarkoituksena on ylläpitää sekä edistää kani- ja jyrsijäharrastustoimintaa ja saattaa yhteen alan harrastajia. Yhdistys pyrkii lisäämään jäsentensä tietoja ja taitoja eläintenkasvatuksesta ja hoidosta, myös luomaan yhteyksiä muihin paikallis- ja lajiyhdistyksiin sekä Suomen Kani- ja Jyrsijäliittoon. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen kani- ja jyrsijä-harrastukseen liittyviä koulutustilaisuuksia, opintomatkoja, näyttelyitä ja huvitilaisuuksia. Yhdistys voi harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa.

3§ Yhdistyksen varojen hankinta
Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja perimällä jäsenmaksuja, joiden suuruuden määrää vuosikokous. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankittuaan asian mukaisen luvan ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia sekä järjestää arpajaisia ja myyjäisiä.

4§ Jäsenet
Jäseneksi hyväksytään hyvämaineiset yksityishenkilöt. Jäsenyys alkaa ensimmäisestä maksetusta jäsenmaksusta, kun hallitus on hyväksynyt jäsenyyden. Jäseneksi voi myös liittyä kesken vuoden. Jäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja ohjesääntöjä. Jäsen voi olla joko vuosi-, perhe-, ainais- tai kunniajäsen.

Vuosijäsen: Vuosijäsen maksaa vuosikokouksen määrittämää jäsenmaksua.

Perhejäsen: Yksityinen henkilö joka on vuosijäsenen kanssa samassa taloudessa asuva perheenjäsen. Perhejäsenelle kuuluvat samat edut kuin vuosijäsenelle, lukuun ottamatta yhdistyksen julkaisemaa jäsenjulkaisua.

Ainaisjäsen: Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä anomuksesta ainaisjäseneksi yksityisiä henkilöitä, jotka maksavat vuosijäsenen jäsenmaksun kymmenkertaisena yhdellä kertaa; sen jälkeen he ovat vapautettuja jäsenmaksusta.

Kunniajäsen: Hallituksen esityksen perusteella yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua

Yhteisöjäsen: Yhteisöjäseneksi luetaan oikeuskelpoiset yhteisöt, joita voi esimerkiksi olla laji- ja rotuyhdistykset. Yhteisöjäsenien omien sääntöjen ja tarkoitusperien tulee olla sopusoinnussa Keski-Suomen kani- ja jyrsijäyhdistys ry:n kanssa.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluva henkilö on velvoitettu maksamaan puolet jäsenmaksusta jäsenmaksukaudella, jos yhdistys julkaisee jäsenille lehteä tai muuta materiaalia.

5§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsen katsotaan eronneeksi, jos jäsenmaksua ei ole maksettu kuukauden kuluessa sen erääntymisestä.

6§ Hallitus
Yhdistyksen taloutta ja asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Vuosikokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä vähintään yhden (1) ja enintään neljä (4) muuta jäsentä sekä enintään kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin toimikausi on kaksi (2) vuotta, he ovat erovuorossa siten, että ensimmäisenä vuonna eroaa varapuheenjohtaja ja sihteeri ja seuraavana puheenjohtaja, jonka jälkeen vuoron mukaan. Muiden hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyessään varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Hallituksen jäsen voi olla myös yhdistyksen ulkopuolinen yli 18-vuotias henkilö.

Hallitus voi kokoontua myös puhelimitse tai kansainvälisen tietoliikenneverkon kautta.

7§ Toimi- ja vastuuhenkilöt
Vuosikokouksessa valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja. Toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja eivät voi olla yhdistyksen jäseniä eivätkä läheisessä suhteessa (esim. vanhempi, lapsi, sisarus, puoliso) yhdistyksen hallitukseen. Vuosikokouksessa valitaan rahastonhoitaja ja muut toimihenkilöt jotka voivat olla hallituksessa ja/tai kuulua yhdistykseen. Rahastonhoitaja voi myös olla yhdistyksen ulkopuolinen henkilö.

Toimi- ja vastuuhenkilöillä toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi.

8§ Hallituksen ja toimihenkilöiden eroaminen
Hallituksen jäsen voi erota hallituksesta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Jos yksi jäsen eroaa ja jäljelle olevat jäsenet muodostavat vielä päätösvaltaisen hallituksen voi yhdistys toimia näin seuraavaan hallituksen valintakokoukseen saakka. Jos koko hallitus eroaa, on hallituksen huolehdittava yhdistyksen kokouksen koollekutsumisesta, jotta voidaan valita uusi hallitus. Ero astuu voimaan, kun hallitus on vahvistanut eron hallituksen kokouksessa joko heti sen jälkeen tai sovittaessa muuna päivänä.

Toimi- tai vastuuhenkilö voi erota tehtävästään ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Ero astuu voimaan, kun hallitus on vahvistanut eron hallituksen kokouksessa joko heti sen jälkeen tai sovittaessa muuna päivänä. Tehtävään uusi vastuuhenkilö valitaan seuraavassa kokouksessa.

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on oikeus puheenjohtajalla ja sihteerillä.

10§ Yhdistyksen tilikausi
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

11§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuvat koolle hallitus. Kokouskutsu on julkaistava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, joko julkaisemalla kutsu yhdistyksen julkaisemassa jäsenlehdessä tai yhdistyksen Internet-sivuilla tai lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle, joko kirjeitse tai sähköpostitse.

12§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen. Yhdistyksen vuosikokous pidetään syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti sitä vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä yksi ääni. Äänioikeutettu jäsen on jokainen 18 vuotta täyttänyt yhdistyksen jäsen. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

13§ Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokouksen avaus.
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja joka toinen vuosi varapuheenjohtaja ja sihteeri ja joka vuosi muut hallituksen jäsenet
Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja.
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle yksi (1) kuukausi ennen kokousta.

14§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen sääntöjä voi muuttaa vuosikokouksessa tai ylimääräisessä jäsenkokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä annetusta äänistä. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joista toisen on oltava vuosikokous, kokouksien välillä on oltava ainakin kuukausi. Purkamispäätöksen on kummassakin kokouksessa saatava vähintään 3/4 enemmistö annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat luovutetaan viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti näiden sääntöjen 2§:ssä mainittuun tarkoitukseen. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi on sen varat luovutettava samoin perustein.

15§ Keski-Suomen kani- ja jyrsijäyhdistys on Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto Ry:n paikallisyhdistys.

16§ Muutoin noudatettakoon mitä yhdistyslaissa säädetään.